Oznamy

P O Z V Á N K A

výbor Modranského turistického spolku pozýva členov na
výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční
dňa 16. februára 2024 (piatok) o 17.00 hod.
v malej spoločenskej miestnosti Kultúrneho domu v Modre.

P r o g r a m :
Prezentácia 16.30 – 17.00 hod.
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. Správa mandátovej komisie
4. Správa o činnosti MTS za rok 2023
5. Správa o hospodárení MTS za rok 2023
6. Plán činnosti MTS na rok 2024
7. Prerokovanie žiadosti o prijatie nových členov MTS
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
Záver
Spoločenské posedenie

Oto Hrdlovič
predseda MTS

Výška členských známok na rok 2024 (vrátane poistenia)
– základné 15,00 €
– študenti a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov) 10,00 €
– deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a  držitelia preukazov ZŤP 5,00 €

Členské môžete zaplatiť prevodom na účet MTS:
 IBAN :   SK93 1100 0000 0026 2106 1147
alebo v hotovosti Olge Pastuchovej